STRATEGİYA

TREND ANALİZİ

Trend analizi bazarda gedən proseslərin, istehlakçı davranışlarının və müştəri “insight”-larının öyrənilməsidir.

Ətraflı

MARKA FƏLSƏFƏSİNİN YARADILMASI

Marka fəlsəfəsi markanın fəaliyyətinin ana cizgilərini özündə əks etdirir. Bir markanın missiyası, vizyonu, kredosu və bütün marka dəyərləri onun fəlsəfəsini

Ətraflı

MÖVQELƏNMƏ

Mövqelənmə brendin bazarda özünə yer tutması baxımından çox vacib bir prosesdir. Bu işi görmək üçün brendi və onun rəqiblərini yaxşı

Ətraflı

STRATEJİ PLANLAŞDIRMA

Strateji planlaşdırma şirkətin məqsəd və vəzifələrini müəyyən etmək və onlara ən optimal şəkildə çatmaq sənətidir.

Ətraflı

ARAŞDIRMA VƏ KONSALTİNQ

Araşdırmaya əsasən əldə olunan nəticələrə görə edilən təkliflər biznesləri inkişaf etdirmək və yaranmış bazar fürsətlərini dəyərləndirmək baxımından olduqca vacibdir.

Ətraflı

BREND ARXETIPI

Arxetip doğru şəkildə təyin olunarsa və uzun müddət dəyişdirilməzsə, marka sabit müştəri bazasını formalaşdıra bilər.

Ətraflı

MARKA KİMLİYİNİN YARADILMASI

Bu, bir marka üçün ən vacib məqamlardan biridir. Markanın adını eşidən insanlar onunla bağlı malik olduqları bütün təsəvvürlər toplusunu göz

Ətraflı

ARAŞDIRMA VƏ İNKİŞAF

Araşdırma və inkişaf şirkətlərin yeni məhsul və xidmətləri yeniləmək, təqdim etmək üçün həyata keçirdiyi fəaliyyətləri əhatə edir. Çox vaxt inkişaf

Ətraflı

PERFORMANS ANALİZİ

Performans analizi kampaniya məlumatlarının birdən çox ölçüsünü görməyə, sıralamağa və vizuallaşdırmağa kömək edir. Performans analizi reklam verən qrupların ən önəmli

Ətraflı

SOSİAL DİNLƏMƏ

sosial dinləmə

Ətraflı